Hotline:  0973 423 853
Email:  dichvucapphepmoitruong@gmail.com
Dịch vụ
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG
Tư Vấn Môi Trường | 05/06/2019
2005 Views luợt xem

BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM VÀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Báo cáo hoàn thành ĐTM và đề án bảo vệ môi trường như thế nào? Tại sao phải thực hiện các bản báo cáo đó?

Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô lớn trước khi đi vào xây dựng đều phải thực hiện   Bản báo cáo ĐTM (đánh giá tác động môi trường )  hoặc những cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng chưa có Bản báo cáo ĐTM (đánh giá tác động môi trường) thì phải thực hiện   Đề án bảo vệ môi trường chi tiết  .

Khi các cơ sở hoạt động kinh doanh được cơ quan chức năng phê duyệt Bản báo cáo ĐTM đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt Bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết thì trước khi đi vào hoạt động, các cơ sở phải thực hiện đúng những cam kết về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo (như cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý bụi, …). Sau khi đã hoàn thành xong các công trình bảo vệ môi trường như trên, Quý Doanh nghiệp  lập báo cáo và trình nộp lên cơ quan chức năng. Những cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ sẽ thành lập đoàn kiểm tra. Nếu Quý Doanh nghiệp  đã hoàn thành đúng các công trình bảo vệ môi trường như cam kết thì cơ quan chức năng sẽ cấp cho doanh nghiệp bản xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường để chính thức đi vào hoạt động.

dtm

Sau đây  Công ty CP TM DV KHOA HỌC MỚI   chúng tôi xin đưa ra những lưu ý cần thiết để Quý Doanh nghiệp  thực hiện tốt bản báo cáo hoàn thành ĐTM và đề án bảo vệ môi trường.

Các văn bản pháp luật liên quan

  • Thông tư 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  • Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.
  • Quyết định số 21/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ Tài chính về ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng.
  • Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
  • Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
  • Nghị định 80/2006/NĐ-CP Ngày 09/08/2006 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
  • Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Quy định về việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
  • Thông Tư 26/2011/TT-BTNMT Quy Định chi tiết một số điều của Nghị Định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
  • Căn cứ Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ V/v Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ.
  • Thông tư 114/2006/TTLT/BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

Những bước cơ bản cần thiết cho việc lập bản báo cáo hoàn thành báo cáo ĐTM đánh giá tác động môi trường hoặc lập bản báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Quan trắc, đo đạc, lấy mẫu môi trường tại khu vực thực hiện dự án và Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm (việc này cần thực hiện trong 3 lần).

Đánh giá số liệu phân tích và viết chuyên đề.

Tổng hợp hồ sơ và đánh giá sơ bộ lại toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sở Tài nguyên & Môi trường  là đơn vị tiếp nhận và giải quyết hồ sơ .

Xem thêm: Đề án bảo vệ môi trường
 Đánh giá tác động môi trường ĐTM