Hotline:  0973 423 853
Email:  dichvucapphepmoitruong@gmail.com
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
02, 06, 2022
chi tiết
LẬP BIỆN PHÁP HÓA CHẤT VÀ TẬP HUẤN
05, 06, 2019
nắm bắt được những cách để bảo vệ môi trường một cách hợp lý và tuân thủ luật pháp nhất. Dịch vụ tư vấn môi trường là nắm bắt hết những thông tin diễn biến của môi trường từ các hoạt động sản xuất, xử lý chất thải … từ đó có thể đề xuất, và thực hiện các giải pháp, biện pháp giúp việc bảo vệ môi trường một cách tốt hơn.
chi tiết
ĐĂNG KÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
05, 06, 2019
Mới đây, Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 quy định thực hiện Kế hoạch Bảo vệ Môi trường thay thế cho thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường ( Luật BVMT 2005) 1. Đối tượng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường (cam kết BVMT) – Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. – Chưa thi công xây dựng và hoạt động.
chi tiết
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
05, 06, 2019
Công ty Khoa Học Mới chuyên tư vấn xin GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG với thủ tục NHANH, CHI PHÍ THẤP
chi tiết
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC – CẤP BỘ
05, 06, 2019
Công ty CP TM DV KHOA HỌC MỚI chuyên tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm cấp sở, cấp bộ, trám lấp giếng khoan, gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm cho tất cả các công ty doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, với chi phí hợp lý.
chi tiết
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG
05, 06, 2019
Báo cáo hoàn thành ĐTM và đề án bảo vệ môi trường như thế nào? Tại sao phải thực hiện các bản báo cáo đó? Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô lớn trước khi đi vào xây dựng đều phải thực hiện Bản báo cáo ĐTM (đánh giá tác động môi trường ) hoặc những cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng chưa có Bản báo cáo ĐTM (đánh giá tác động môi trường) thì phải thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
chi tiết
BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – CHI PHÍ 2 TRIỆU
05, 06, 2019
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hàng năm mà tổ chức, cơ sở phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổ ng thể bảo vệ môi trường tại cơ sở.
chi tiết